Subvencions 2020

Any 2020

[Data actualització: 8 de juny de 2020]

Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 de l’Ajuntament d’Esplugues.

Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues per a l’any 2020.

Convocatòria de subvencions dins el marc de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2020.

  Termini de presentació de les sol·licituds:  10 de setembre de 2020.

La tramitació (tant de la sol·licitud com de la justificació) s’ha de fer de manera digital a través de l’Oficina Virtual d’Esplugues (excepte les factures de la justificació que cal registrar-les presencialment al PAC).

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA SOL·LICITUD (Clicar per descarregar):

Instància de sol•licitud a subvenció o bé Instància de sol·licitud de formalització de conveni o d’aportació econòmica anual a conveni en vigor, en funció de l’entitat
Projecte de l’activitat que inclogui el seu pressupost  (  Disseny de projectes)
Declaració responsable relacionant les persones de l’entitat que desenvolupin tasques que impliquin contacte habitual amb menors i certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual d’aquestes persones (si escau).
Full de domiciliació bancària (Annex 1) o «Declaració vigència de documentació», en el cas que no s’hagi modificat les dades bancàries.
Declaració responsable
Declaració vigència de documentació (Annex 3), si s’escau.
Certificats corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social, o bé autorització de consulta d’aquestes dades.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA JUSTIFICACIÓ:

El termini serà de 3 mesos a comptar des de la finalització de la realització de l’activitat subvencionada, tret de les realitzades l’últim trimestre de l’any que hauran de justificar-se abans del 31 de març de l’any següent a la subvenció o segons el període indicat a cada conveni subscrit amb la respectiva entitat.

Instància de la justificació
Documents originals acreditatius de les despeses originades (factures), junt amb els seus justificants de pagament.
Memòria de les activitats desenvolupades l’any de la subvenció, que inclourà l’avaluació dels resultats obtinguts de cadascuna de les actuacions, projectes i/o actuacions incloses a la Memòria aportada al moment de formular la sol·licitud; degudament contrastats amb els resultats previstos. (  Com elaborar la memòria d’activitats?)
 Balanç econòmic i compte de resultats de l’activitat subvencionada en el que s’inclouran, a més de l’aportació municipal, els ingressos derivats de l’activitat o aquells que s’haguessin obtingut d’altres administracions o d’altres persones físiques o jurídiques per a la seva realització.
Material de difusió i publicitat del projecte

Consells per presentar la justificació de subvencions i convenis amb èxit

Instruccions per a la tramitació telemàtica:

1- Prémer l’icona “descarregar instància”, corresponent al tràmit que es vol iniciar.
2- Emplena, signa telemàticament i grava els impresos que hi han associats.
3- Accedeix a l’apartat “Registre electrònic”, emplena el formulari i annexa els impresos prèviament gravats.

Observacions: la tramitació telemàtica requereix que l’entitat disposi de certificat digital. A l’apartat Guies i publicacions trobareu informació de com obtenir-lo. També podeu contactar directament amb el Punt de voluntariat i suport associatiu per rebre suport en la tramitació i instal·lació del certificat.

En aquest enllaç podeu veure un videotutorial de com fer la sol·licitud de subvenció.

En cas de dubte o consulta, podeu enviar un correu electrònic a: subvencions@esplugues.cat

Ir arriba