Creació d’una entitat

CREACIÓ D’UNA ENTITAT

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials, i amb caràcter temporal o indefinit. Les associacions han d’estar constituïdes legalment i comunicar la seva constitució als organismes públics corresponents. Veure apartat Lleis i normativa.

La creació d’una entitat consta de 4 passos bàsics:

1. Constitució de l’entitat

Per crear una entitat cal, prèviament, reflexionar sobre les qüestions següents:

– Per què volem crear-la? Quins objectius tenim?
– Quants serem i qui s’encarregarà de fer cada activitat?
– A qui va adreçada l’entitat?

Un cop es tinguin clar els objectius i persones que formaran part de l’entitat, és necessari  constituir-la legalment. Per fer-ho, han de reunir-se totes les persones fundadores i redactar l’acta fundacional de l’associació, document que ha de contenir la data de la reunió, l’acord de constitució de l’associació, el nom de l’entitat i la designació de la primera junta directiva. Aquesta acta anirà signada per totes les persones fundadores. Cal tenir en compte que, com a mínim, ha d’estar constituïda per 3 persones físiques o jurídiques (Model d’acta fundacional).

A continuació s’hauran de redactar els Estatuts de l’associació; és a dir, les normes per les quals es regirà l’associació (Model estatuts d’una associació general).

2. Registre al Departament de Justícia de la Generalitat

El següent pas és inscriure l’entitat al registre general d’entitats de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. Aquest òrgan gestiona el registre de les associacions de règim general. En queden excloses les associacions polítiques, religioses, esportives de competició oficial i professionals (sindicats i patronals), les quals tenen registres específics.

Model de sol·licitud

El tràmit es pot fer presencialment o de manera virtual (amb certificat digital).

– Adreces per fer la tramitació presencialment
 Enllaç tràmit virtual

Per fer-ho, cal adjuntar a la sol·licitud d’inscripció la següent documentació:

– Acta fundacional (amb la data i signatura de les persones fundadores)
– DNI/NIE/Passaport de les persones fundadores
– Estatuts (datats i signats)
– Pagament de taxes (si el tràmit és virtual, hi ha una bonificació del 50% de l’import)

Un cop fet el procediment, la Generalitat proporcionarà un número de registre.

Més informació: Tràmit Constitució d’una associació

3. Obtenció del NIF

Tota entitat ha de disposar d’un número d’identificació fiscal (NIF). Per obtenir un NIF, caldrà adreçar-se al Ministeri d’Hisenda amb la documentació següent:

– Còpia de la sol·licitud d’inscripció al Departament de Justícia segellada
– Còpia de l’acta fundacional
– Còpia dels estatuts

La sol·licitud de NIF provisional es pot fer immediatament després de fer la sol·licitud al  Registre general d’entitats de la Generalitat de Catalunya. El NIF definitiu es demanarà un cop disposeu de la resolució de la inscripció al Registre d’Entitats, l’acta fundacional i els estatuts de l’entitat, degudament diligenciats.

Més informació: Agència Tributària

4. Inscripció al Registre municipal d’entitats

El darrer pas és la inscripció al Registre municipal d’entitats d’Esplugues, el qual té per objecte que l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats i organitzacions del municipi, així com les seves finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcta de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.

Les entitats inscrites en aquest registre poden:

– Sol·licitar l’ús dels recursos i serveis municipals
– Presentar-se a les diferents convocatòries de subvencions
– Formar part de consells i òrgans de participació municipals

Per dur a terme la inscripció, heu d’emplenar la instància normalitzada per aquest tràmit  i presentar-la telemàticament a través de la Seu electrònica.

La instància ha d’anar acompanyada amb els documents següents:

  • – Estatuts de l’associació (datats i signats per tots els socis fundadors o, com a mínim, pel president i el secretari)
  • – Acta fundacional o de constitució de l’entitat (datada i signada per totes les persones sòcies fundadores)
  • – Número d’inscripció definitiu en el registre general d’associacions de la Generalitat.
  • – Relació de les persones que ocupen càrrecs directius (òrgan de govern vigent)
  • – Pressupost de l’any en curs.
  • – Certificació del nombre de socis/es.
  • – Programa d’activitats de l’any en curs.
  • – NIF de l’entitat.
  • – DNI del representant legal de l’entitat.

Més informació sobre el tràmit: Inscripció al registre municipal d’entitats

MÉS INFORMACIÓ

Des del servei d’assessorament a entitats de l’Ajuntament us podem donar suport en el procés de creació de l’entitat.

D’altra banda, el Departament de Justícia disposa d’un apartat de Preguntes freqüents en el qual podreu consultar tot allò que necessiteu.

Scroll to Top