Subvencions

 

SUBVENCIONS

SUBVENCIONS A ENTITATS DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES

Des de l’Ajuntament es volen promoure i estimular les iniciatives de caràcter social, cultural i esportiu sorgides de la iniciativa col·lectiva i que comporten una millora en la societat que ens envolta.

En aquest sentit, cada any es convoquen subvencions a entitats per tal de donar suport als projectes promoguts per les mateixes. La gestió de les subvencions es regeixen pels principis següents:

– Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació

– Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant

– Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics

Esplugues compta amb el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, el qual té per objecte l’establiment de les pautes bàsiques de gestió, planificació i control de les polítiques públiques de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i el seu sector públic en matèria de foment amb contingut subvencional com a atorgant d’ajuts i subvencions i una eina al servei de la ciutadania per conèixer la política de subvencions municipal; així mateix el Pla configura com un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.

Cada any l’Ajuntament convoca subvencions a entitats:

ALTRES SUBVENCIONS I AJUTS

  • Subvencions per a projectes d’entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau, 2023. Termini 16/07
  • 9a edició dels premis a la Gestió Sostenible de l’Aigua, 2023. Termini 31/07
  • Subvencions a la participació, informació i promoció de programes de qualitat dels aliments, 2023. Termini 16/08
  1.  

 

Scroll to Top