Subvencions

 

SUBVENCIONS

SUBVENCIONS A ENTITATS DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES

Des de l’Ajuntament es volen promoure i estimular les iniciatives de caràcter social, cultural i esportiu sorgides de la iniciativa col·lectiva i que comporten una millora en la societat que ens envolta.

En aquest sentit, cada any es convoquen subvencions a entitats per tal de donar suport als projectes promoguts per les mateixes. La gestió de les subvencions es regeixen pels principis següents:

– Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació

– Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant

– Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics

Esplugues compta amb el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 (Ampliada la seva vigència fins el 30/06/2024), el qual té per objecte l’establiment de les pautes bàsiques de gestió, planificació i control de les polítiques públiques de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i el seu sector públic en matèria de foment amb contingut subvencional com a atorgant d’ajuts i subvencions i una eina al servei de la ciutadania per conèixer la política de subvencions municipal; així mateix el Pla configura com un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.

Cada any l’Ajuntament convoca subvencions a entitats:

ALTRES SUBVENCIONS I AJUTS

  • Subvencions per a entitats sense ànim de lucre en matèria de feminismes i igualtat. Termini 03/05/2024-23/05/2024

  • Ajuts per a l’acció i la promoció cultural, 2024. Termini: 15/05/2024

  • Subvencions a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut d’àmbit estatal, 2024. Termini: 24/05/2024

  • Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys. Línia 2, any 2024. Termini 01/06/2024.


 

Scroll to Top