Modificació de dades

MODIFICACIÓ DE DADES

Quan modifiqueu dades de l’entitat, com els càrrecs de la Junta Directiva, Estatuts o adreça, heu de comunicar-ho tant al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya com al registre d’entitats d’Esplugues.

Comunicació al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya:

Les modificacions més habituals a comunicar són:

 Renovació dels òrgans de govern
– Modificació dels estatuts
– Canvi de domicili social d’una associació

Comunicació al Registre d’entitats d’Esplugues:

Per qualsevol canvi de dades de l’entitat, heu d’emplenar la instància normalitzada per aquest tràmit (i dur-la a qualsevol dels dos Punts d’Atenció a la Ciutadania o enviar-la a través de la seu electrònica)

En el cas de dur a terme una renovació parcial o total de les persones membres dels òrgans de govern, a més a més de la instància, caldrà  adjuntar l’acta de la reunió o assemblea general on es va decidir la renovació.

En el cas de la modificació dels Estatuts, caldrà adjuntar la resolució del Departament de Justícia sobre la modificació dels Estatuts.

Per a altres tràmits o en cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del Formulari de contacte.

Scroll to Top