Lleis i Normativa

LLEIS I NORMATIVA

Recull de les principals lleis i decrets relacionats amb les entitats i el voluntariat.

Llei orgànica 3/2019, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
Llei que determina la regulació els drets i llibertats predicables a l’entorn d’Internet com la neutralitat de la Xarxa i l’accés universal o els drets a la seguretat i l’educació digital així com els drets a l’oblit, a la portabilitat i al testament digital.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades Llei orgànica 3/2019, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

Reglament relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació

Llei estatal que regula el dret a associació, reconegut per la Constituació Espanyola.

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Determina el funcionament de les associacions i fundacions inscrites al Departament de Justícia de Catalunya.

Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament del Registre d’associacions

Regula l’organització i el funcionament del Registre d’associacions de Catalunya.

Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme

Llei que regula el model català de voluntariat. Defineix el concepte de persona voluntària i el marc legal que empara la seva tasca. Estableix els drets i deures de la persona voluntària i de les entitats de voluntariat.

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Regula les funcions del protectorat (òrgan de control de les fundacions), així com de l’organisme que fa el seguiment a les entitats declarades d’utilitat pública.

Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

Regula les activitats d’educació en el lleure, incloent algunes de caràcter esportiu, en les que participen menors de 18 anys i que es desenvolupen a Catalunya.

Infografia del Decret

Infografia del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Determina quines són les obligacions de transparència de les entitats.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Llei que regula el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.

Scroll to Top