Subvencions 2024

Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 de l’Ajuntament d’Esplugues. (Ampliada la seva vigència fins el 30/06/2024)

Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues.

Convocatòria de subvencions 2024 dins el marc de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Termini de presentació de les sol·licituds:  de l’1 al 31 de març de 2024 (aquest termini no afecta a les sol·licituds de subvenció vinculades a convenis vigents)

Convocatòria de subvencions de Carnaval 2024 dins el marc de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Termini de presentació de les sol·licituds:  de l’1 al 20 d’abril de 2024

La tramitació de la sol·licitud de subvenció s’ha de fer de manera digital, a través de l’Oficina Virtual d’Esplugues.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA SOL·LICITUD 

Instància de sol·licitud de subvenció o bé Instància de sol·licitud de subvenció vinculada a conveni, en funció de l’entitat i del tipus de subvenció.

Projecte de l’activitat que inclogui el seu pressupost  ( Disseny de projectes Plantilla projecte local,  Plantilla Projecte Cooperació)

Fitxa de dades bancàries en el cas que s’hagin modificat des de la última sol·licitud de subvenció. Aquest document ha de ser un document original i s’ha de presentar en paper.

Certificats d’estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social en cas de que no s’hagi autoritzat la consulta d’aquestes dades.

Rebut actualizat de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria de l’entitat sol·licitant ( Assegurances a les entitats).

NOU. Acta de la darrera assemblea de sòcies i socis de l’associació, per la qual es van aprovar la vigent junta directiva i els comptes econòmics de l’Associació (Recordeu que és obligatori mantenir actualitzades aquestes dades tant al Registre d’Entitats d’Esplugues com al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya)

NOU. En cas de que actualment l’associació no cumpleixi amb l’objectiu del 30% de presència de dones en els seus òrgans de direcció, gestió o administració, haurà de presentar document explicatiu del per què no s’ha pogut complir aquest objectiu, afegint un pla d’accions correctores.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA JUSTIFICACIÓ

La tramitació de la sol·licitud de justificació s’ha de fer de manera digital a través de l’Oficina Virtual d’Esplugues en cas que les factures s’hagin emès de manera electrònica o en format digital. En cas de factures en paper, s’han de presentar presencialment als Punts d’Atenció a la Ciutadania.

El termini general per justificar subvencions atorgades serà de 3 mesos a comptar des de la finalització de la realització de l’activitat subvencionada, tret de les realitzades l’últim trimestre de l’any que hauran de justificar-se abans del 31 de març de l’any següent a la subvenció o segons el període indicat a cada conveni subscrit amb la respectiva entitat.

Instància de la justificació

Documents acreditatius de les despeses originades (factures), junt amb els seus justificants de pagament.

Memòria de les activitats desenvolupades l’any de la subvenció, que inclourà l’avaluació dels resultats obtinguts de cadascuna de les actuacions, projectes i/o actuacions incloses a la Memòria aportada al moment de formular la sol·licitud; degudament contrastats amb els resultats previstos. (  Com elaborar la memòria d’activitats?, Infografia: Com elaborr la memòria d’una activitat, Videorecurs: Memòria d’activitats; Plantilla Memòria projecte)

Balanç econòmic i compte de resultats de l’activitat subvencionada en el que s’inclouran, a més de l’aportació municipal, els ingressos derivats de l’activitat o aquells que s’haguessin obtingut d’altres administracions o d’altres persones físiques o jurídiques per a la seva realització.

Material de difusió i publicitat del projecte.

Consells per presentar la justificació de subvencions i convenis amb èxit

Instruccions per a la presentació telemàtica:

Fes clic a l’icona “descarregar instància”, corresponent al tràmit que es vol iniciar.
Emplena, signa telemàticament i grava els impresos que hi han associats.
Accedeix a l’apartat “Registre electrònic”, emplena el formulari i annexa els impresos prèviament gravats.

La tramitació telemàtica requereix que l’entitat disposi de certificat digital. A l’apartat Guies i publicacions trobareu informació de com obtenir-lo. També podeu contactar directament amb el Punt de voluntariat i suport associatiu per rebre suport en la tramitació i instal·lació del certificat.

Scroll to Top