S’inicia el termini de presentació del Model 347 a Hisenda

Fins al 28 de febrer, les entitats sense ànim de lucre poden presentar el Model 347, la declaració informativa anual d’operacions amb terceres persones.

Les entitats que durant l’any 2021 hagin realitzat compres o vendes anuals a un mateix proveïdor o client per un volum de més de 3.005,06 euros estan obligades a presentar el Model 347. També ho estan aquelles que hagin rebut i cobrat subvencions d’administracions, tant públiques com privades, que superin aquest mateix import.

Per poder presentar aquest model caldrà disposar d’un certificat o signatura digital a nom de l’entitat com a persona jurídica. En cas de no comptar amb aquest document, es podrà fer mitjançant el certificat d’un “col·laborador/a social”, és a dir, d’un gestor/a que pugui fer tràmits amb hisenda per encàrrec de tercers.

El termini de presentació és fins al dia 28 de febrer. La no presentació d’aquest model, si es tenen operacions per declarar, pot comportar una sanció per a l’entitat.

Quines operacions es declaren mitjançant aquest model?

A través del Model 347 es declararan aquelles operacions que es realitzen amb un únic proveïdor o client i que tenen un volum superior als 3.005,06 euros.

D’acord amb la normativa tributària, no hi ha l’obligació de declarar-se algunes operacions. Les més rellevants són:

  • Operacions que s’informin a través d’altres models, com les donacions rebudes i les sotmeses a retenció com els lloguers de locals i els professionals autònoms.
  • Vendes exemptes d’IVA realitzades per les entitats no lucratives que apliquin l’exempció de l’article 20.3, relatiu al caràcter social de l’entitat. Per tant, les factures de vendes efectuades per les entitats no lucratives de caràcter social per serveis exempts d’IVA, no s’han de declarar.

Si l’entitat factura per altres conceptes, sí que inclourà les factures de les vendes realitzades als seus clients, en cas que superin el llindar mínim establert.

És important tenir present que les subvencions que cobri l’entitat procedents d’una mateixa administració, si superen l’import de 3.005,06 euros, també s’han de declarar mitjançant aquest model.

Ir arriba