SUBVENCIONS

Des de l’Ajuntament es volen promoure i estimular les iniciatives de caràcter social, cultural i esportiu sorgides de la iniciativa col·lectiva i que comporten una millora en la societat que ens envolta.

En aquest sentit, cada any es convoquen subvencions a entitats per tal de donar suport als projectes promoguts per les mateixes. La gestió de les subvencions es regeixen pels principis següents:

- Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació

- Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant

- Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics

Al Ple municipal de desembre de 2015 es va aprovar l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Es tracta d’un instrument que regula i defineix el conjunt de condicions, requisits i procediments a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació, cobrament i si s'escau, el reintegrament de les quantitats no justificades, de les subvencions atorgades per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS

Any 2018

 ALTRES SUBVENCIONS I AJUTS:

 12a convocatòria Santander Ayuda   (Termini 30/11)
 Programa d'apadrinaments d'espais naturals Libera (Termini 17/09)
 Subvencions per a activitats excepcionals i esdeveniments commemoratius (Termini 20/09)
 Subvencions per a la celebració de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació al desenvolupament (Termini 21/09)
Recull de convocatòries de finançament per a entitats i associacions

PREMIS:

29è Premis Ateneus (Termini 11/11)
• XXVè Premi Voluntariat 2018 (Termini 3/10)