Canvis en els límits dels pagaments en efectiu

Amb la finalitat d’evitar conductes fraudulentes, en els últims anys s’ha anat modificant el topall de pagaments en efectiu, prioritzant que les transaccions quedin documentades.

En relació amb aquesta situació, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau, ha modificat de nou el límit de pagaments en efectiu.

Fins ara, es podien pagar com a màxim 2.500€ en efectiu, quan una de les parts intervinents, ja fóra el pagador o el cobrador, tingués la condició d’empresari o professional. Aquesta quantia s’ha limitat a 1.000€ i, per tant, per quantitats superiors caldrà que els pagaments es realitzin mitjançant targeta o transferència bancària.

S’ha de tenir en compte que, a banda dels pagaments en moneda, també es considera pagament en efectiu aquell que es faci amb moneda estrangera i mitjançant xecs bancaris al portador.

Aquesta qüestió també afecta les entitats quan desenvolupen la seva activitat, ja sigui contractant amb tercers o bé en les compres o pagaments que puguin dur a terme.

Per tant, les associacions i fundacions només estan vinculades per aquesta norma quan estiguin realitzant activitats que puguin tenir una consideració d’activitat empresarial, com podria ser la compravenda de productes o la contractació d’alguns serveis.

Tot i així, per una qüestió de transparència i bona pràctica és convenient evitar realitzar pagaments en efectiu de quantitats considerables, tant pel risc que comporten, com per facilitar les tasques a l’hora de realitzar la comptabilitat i també per donar una major garantia i seguretat als associats i associades.

Scroll to Top