Com tramitar el “Certificat de delictes de naturalesa sexual”?

11 d’abril de 2018

Totes les persones que duguin a terme una activitat que impliqui el contacte habitual amb menors d’edat, han de disposar del certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, segons regula la Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

En aquest sentit, les entitats heu de disposar del certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual de les persones que col·laboren en les activitats que dueu a terme amb menors de 18 anys.

A més a més, aquesta documentació és necessària per a accedir a les subvencions i convenis concedits per l’Ajuntament d’Esplugues.

En aquest document hi trobareu tota la informació per tramitar el certificat.

Scroll to Top