Les entitats poden continuar fent reunions telemàtiques durant aquest 2022

S’ha prorrogat el termini per poder fer reunions telemàtiques a les entitats, encara que no ho prevegin els seus estatuts.

El passat 23 de desembre, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret llei 28/2021, pel qual es modifica el Decret llei 10/2020, de 27 de març, el qual estableix noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19.

A través d’aquesta modificació es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 la possibilitat de realitzar les reunions de les associacions i fundacions per mitjans telemàtics, encara que els seus estatuts no ho estableixin.

A la normativa també s’indica que si no és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també es poden adoptar acords sense reunió, encara que els estatuts no ho recullin.

En el cas de les reunions de junta directiva, això serà possible sempre que ho decideixi la persona que presideix l’entitat o que ho sol·licitin almenys dues persones membres. Si es tracta de l’assemblea general d’una associació, ho podrà demanar un vint per cent de les persones associades.

Per tant, es podran continuar celebrant reunions de juntes directives i assemblees de les associacions en format virtual fins al 31 de desembre de 2022, encara  no es prevegi aquesta possibilitat als estatuts de l’entitat.

Tot i així, és convenient que les entitats comencin a plantejar la modificació dels seus estatuts en aquest sentit, ja que, el 2023 si caldrà tenir prevista aquesta opció per poder celebrar les reunions en format virtual.

Qualsevol modificació d’estatuts cal que sigui aprovada per l’assemblea general de l’entitat. A més, en aquest cas, no és suficient l’aprovació per majoria simple de les persones assistents, cal que l’aprovació es produeixi per la majoria reforçada que cada associació tingui prevista als seus estatuts amb relació a la modificació del text estatutari.

Per aquest motiu, és important que la junta directiva de l’entitat o la comissió encarregada d’aquest assumpte entomi la proposta de modificació i la faci arribar a totes les persones sòcies de l’entitat a fi que la puguin aprovar o presentar esmenes a la propera assemblea general de l’entitat.

Un cop la modificació hagi estat aprovada per la majoria necessària, s’ha de presentar al Registre d’Associacions per a la seva inscripció.

Ir arriba