S’APROVA LA LLEI DE FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME

La Llei de foment de l’Associacionisme vol donar resposta al mandat sorgit de la Llei 25/2015, del Voluntariat, en la qual ja s’establien mesures de suport i foment de l’associacionisme, i aquesta nova normativa ve a complementar-la.

Un dels objectius principals d’aquesta regulació és que les administracions públiques, per poder fomentar l’associacionisme, promoguin accions de reconeixement i sensibilització, així com impuls de la participació, i també ofereixin suport i assessorament a les entitats. La finalitat és que aquesta fita es dugui a terme de manera coordinada per part de les diferents administracions, establint els instruments i recursos necessaris per fer-ho.

L’article 5 d’aquesta norma defineix els requisits que han de tenir les entitats destinatàries d’aquestes mesures de foment que estableix la llei i també defineix els plans d’acció que ha d’entomar l’administració pública per donar compliment a la normativa. Entre d’altres, destaquen els següents:

  • Mesures de reconeixement del valor que aporten les associacions i els seus programes.
  • Mesures d’impuls de la participació mitjançant canals i espais de comunicació amb l’administració, donant rellevància al criteri de les associacions en relació al desenvolupament i aplicació de les polítiques públiques.
  • Mesures d’assessorament i suport que enforteixin i apoderin les associacions, mitjançant recursos econòmics, formatius, d’assessorament i gestió.
  • Mesures de promoció i sensibilització en relació als valors i principis de l’associacionisme.
  • Accions destinades a la creació de noves associacions i a l’increment de la base social de les ja existents.
  • Foment i enfortiment de les Federacions i Confederacions.
  • Incorporar mesures de suport i foment de les associacions en el pla de subvencions.

Una altra qüestió que també es remarca és la inclusió en el currículum escolar dels valors propis de l’associacionisme, treballant-los en els programes escolars dels ensenyaments obligatoris i post-obligatoris.

Finalment, la normativa fa referència a mesures de simplificació administrativa i de suport en relació al finançament de les entitats. Entre elles, destaca la creació d’un sistema que garanteixi la interconnexió entre els diversos registres i censos que depenen de la Generalitat de Catalunya on estan inscrites les associacions, amb la finalitat de simplificar la relació de les entitats amb les diferents administracions.

També es recull la proposta del Govern de presentar un projecte de llei de Mecenatge que, dins de les seves competències, reguli incentius fiscals per al mecenatge a favor de les associacions, i així promocionar el seu enfortiment a nivell econòmic.

Scroll to Top